وان اریکا

  • مشخصات کلی


54*80*170سانتی متر

تیپ 1
 
تیپ 2
 
تیپ 3
 
تیپ 4
 
تیپ 5 
 
        
/ وان اریکا ( چپ و راست )
 کد: 1 / V 280
 
کد: 2 / V 280
 
کد: 3 /  V 280
 

  کد: 4 / V 280

 
 کد: 5 / V 280
 
 
وان و زیر آب وان وزیر آب وان وزیر آب وان وزیر آب

 
شاسی شاسی شاسی شاسی

 
  پانل جلو پانل جلو پانل جلو
      پانل بغل  ( یک طرف ) پانل بغل ( دو طرف )