وان هلنا

  • مشخصات کلی
54*(85)70*170سانتی متر
تیپ 1
 
تیپ 2
 
تیپ 3
 
تیپ 4
 
تیپ 5 
 
        
/ وان هلنا ( چپ و راست )
                     
                         

 
کد: 3 /  V 250
 

  کد: 4 / V 250 

 
 کد: 5 / V 250
 
 

 
  وان با زیرسری سبز و زيرآب وان با زیرسری و زيرآب وان با زیرسری و زيرآب

 


 
شاسی شاسی شاسی

 
  پانل جلو پانل جلو پانل جلو
      پانل بغل  ( یک طرف ) پانل بغل ( دو طرف )